Център за професионално обучение към „Дунав” АД е лицензиран към НАПОО с Лицензия № 200312042, издадена за извършване на професионално обучение.
  • Обучение за придобиване на степен на професионална квалификация;
  • Обучение по част от професията;
  • Обучение на безработни лица за назначаване на работа във фирма (по заявка на работодател);
  • Обучение на заети лица за преквалификация или повишаване на квалификацията (обучение с ваучери);
  • Провеждане на изпити на заети лица за придобиване на документ за правоспособност (важи за работещите по професия без документ за правоспособност - но с трудов стаж или проведено практическо обучение с продължителност, определена от центъра)
Предлагаме Ви високо качество и конкурентност на услугите, адаптирани и гъвкави програми за обучение, квалифициран и опитен преподавателски екип;

Курсовете се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и смесена форма на обучение. Всички обучения завършват с полагане на изпит и се удостоверяват с документи образци от Министерство на образованието и науката (Удостоверение за професионално обучение. Свидетелство за правоспособност, Свидетелство по заваряване и др.), валидни и за чужбина.

Необходими документи за записване в курс за обучение:
1. Молба-заявление;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Копие на документ за завършено образование;
4. Медицинско свидетелство;
5. 2 бр. снимки.
    Прескочи налични курсове

    Налични курсове